07.10.2020 - II licytacja nieruchomości


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Remigiusz Juszko
Kancelaria Komornicza nr III w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, al.  Wojska Polskiego  77A/2
tel.: 75 6424084, fax: 75 6438444, www.komornikjuszko.pl,  email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , NIP: 6112544381
konto: Bank Millennium S.A. 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712
Sygn. akt Km 218/19
Jelenia Góra, dnia 2020-05-05
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 218/19
Sygn. tyt. wyk.  I Nc 7138/16,
Wasz znak: DWP: 516786289
*1020050500626*
identyfikator pisma: 1020050500626
sporządził:R.J.

Sygn.akt  KM 218/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07.10.2020 r. o godz. 14.00, sala nr 124  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości - lokal stanowiący odrębną nieruchomość - położonej w miejscowości Mysłakowice ul. Wojska Polskiego 6/4 stanowiącej własność dłużnika:
Grzelak Kazimierz  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00049091/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 176.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 117.333,33 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 17.600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: Bank Millennium S.A. nr 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do Wydziału Cywilnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045), od dnia 1 stycznia 2016 r. umowa sprzedaży zawarta w trakcie postępowania egzekucyjnego powoduje powstanie obowiązku uiszczenia przez nabywcę licytacyjnego  podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Remigiusz Juszko

Copyright © 2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze - Remigiusz Juszko - Komornik Sądowy Jelenia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Powered by Programuj.pl.