Licytacje nieruchomości

03.02.2020 I licytacja nieruchomości

Sygn. akt Km 218/19
Jelenia Góra, dnia 2019-09-30
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 218/19
Sygn. tyt. wyk.  I Nc 7138/16,
Wasz znak: DWP: 516786289
*9019093000341*
identyfikator pisma: 9019093000341
sporządził:R.J.

Sygn.akt  KM 218/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 03.02.2020 r. o godz. 14.40, sala nr 124 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości - lokal stanowiący odrębną nieruchomość - położonej w miejscowości Mysłakowice ul. Wojska Polskiego 6/4 stanowiącej własność dłużnika:
Grzelak Kazimierz  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00049091/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 176.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 132.000,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 17.600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: Bank Millennium S.A. nr 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do Wydziału Cywilnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045), od dnia 1 stycznia 2016 r. umowa sprzedaży zawarta w trakcie postępowania egzekucyjnego powoduje powstanie obowiązku uiszczenia przez nabywcę licytacyjnego  podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

27.01.2020 I lictacja nieruchomości

Sygn. akt Kmp 36/17
Jelenia Góra, dnia 2019-09-30
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Kmp 36/17
Sygn. tyt. wyk.  I C 899/13, MOPS/DŚR/000111/FA/04/2018, MOPS/DŚR/000792/FA/11/2018,
Wasz znak:
*8019093000175*
identyfikator pisma: 8019093000175
sporządził:R.J.

Sygn.akt  KMP 36/17
W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 27.01.2020 r. o godz. 13.00, sala nr  101 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Komarno 85a stanowiącej własność dłużnika:
Błaszkiewicz Beniamin  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00070703/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 533.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 399.750,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 53.300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: Bank Millennium S.A. nr 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712.

Więcej…

04.11.2019 I licytacja nieruchomości

Sygn. akt Km 877/18
Jelenia Góra, dnia 2019-08-20
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 877/18
Sygn. tyt. wyk.  I Nc 1539/17, I Nc 1539/17,

Sygn.akt  KM 877/18


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 04.11.2019 r. o godz.14.00, sala nr 220 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Szafirowa  11 stanowiącej własność dłużnika:
Pasińska-Prugar Inga  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00046211/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  336.640,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 252.480,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 33.664,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: Bank Millennium S.A. nr 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712.

Więcej…

29.11.2019 I licytacja nieruchomości

Sygn.akt KM 275/19

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 29.11.2019 r. o godz. 10.00, sala nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Noskowskiego 3/130 stanowiącej własność dłużnika:

Krzysztoń Iwona, Krzysztoń Paweł

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00070430/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:167.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 125.250,00 zł.

Więcej…

16.12.2019 I licytacja nieruchomości

Sygn.akt  KMP 941/12
W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 16.12.2019 r. o godz.9.00, sala nr 118 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości - lokal stanowiący odrebną nieruchomość położonej w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Chełmońskiego 15/14 stanowiącej własność dłużnika:
Ciemniejewski Marcin  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00063641/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 97.170,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 72.877,50 zł.

Więcej…

13.01.2020 I licytacja nieruchomości

Sygn. akt Km 389/19
Jelenia Góra, dnia 2019-08-29
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 389/19
Sygn. tyt. wyk.  VI Nc-e 1183854/15, VI Nc-e  1183854/15,
Wasz znak: 824477 (DM/2655950)

identyfikator pisma: 2019082900026
sporządził:R.J.

Sygn.akt  KM 389/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 13.01.2020 r. o godz.9.00, sala nr 118 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 11/5 stanowiącej własność dłużnika:
Grześko Wiesława  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00071812/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 190.890,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 143.167,50 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 19.089,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: Bank Millennium S.A. nr 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712.

Więcej…

Copyright © 2019 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze - Remigiusz Juszko - Komornik Sądowy Jelenia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Powered by Programuj.pl.